ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија28/05/2020

СУБВЕНЦИЈА ТРОШКОВА УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА, НЕ ОСТАЛИХ ТРОШКОВА

 

БАЊАЛУКА, 28. МАЈА /СРНА/ - Уредбом о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима, коју је данас усвојила Влада Републике Српске, прописано је да корисник ваучера остварује право на субвенцију трошкова услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици, без субвенције осталих трошкова исхране, пића или факултативних услуга.

 

Ваучер је могуће искористити за плаћање трошкова у минималном трајању од три ноћења заредом у корист једног корисника ваучера, минималном трајању од четири ноћења заредом у корист два корисника и у минималном трајању од четири ноћења заредом у више угоститељских објеката у корист два корисника ваучера уколико се туристички аранжман реализује посредством туристичке агенције.

Ваучер је могуће искористити у периоду од 15. јуна до 15. новембра, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Корисник ваучера је сваки пунољетни грађанин Републике Српске без обзира на висину личних примања, а може га искористити директно у односу са угоститељем или посредством туристичке агенције.

Услугу смјештаја пружа субјект регистрован као привредно друштво, друго правно лице или предузетник који пружа угоститељске услуге у угоститељским објектима за смјештај у складу са прописима којим се уређује област угоститељства, а туристичка агенција осмишљава и организује туристички пакет аранжман који подразумијева кориштење услуга превоза и/или смјештаја код угоститеља.

Министарство трговине и туризма Републике Српске ће у једном од дневних штампаних гласила и на својој интернет страници објавити јавни позив за пријаве ради учешћа у реализацији шеме додјеле ваучера за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима.

Право учешћа на јавном позиву има угоститељ који је уредно измирио пореске обавезе и има најмање четири запослена радника и туристичка агенција која је уредно измирила пореске обавезе.

Пријава се доставља Министарству електронским путем попуњавањем обрасца пријаве посредством електронске апликације и треба да садржи пословно име угоститеља, јединствени идентификациони број, број жиро рачуна, адресу пословања, податке о угоститељском објекту као и број индивидуалних лежаја, односно податак о укупним смјештајним капацитетима и телефон, имејл адресу и податке о контакт особи угоститеља.

Уз пријаву угоститељ је обавезан доставити и доказ о упису угоститеља у судски регистар, копију рјешења о категоризацији објекта издат од надлежног органа јединице локалне самоуправе, осим за угоститељске објекте за смјештај категорисане од Министарства, увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 29. фебруаром, копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну, увјерење Пореске управе о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања са извјештајем о броју запослених на дан издавања извјештаја и цјеновник услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком, овјерен и потписан од одговорног лица угоститеља.

Пријава туристичке агенције садржи пословно име, јединствени идентификациони број, број жиро рачуна, адресу пословања, а уз пријаву обавезна је да достави и важећу полису осигурања или банковну гаранцију, увјерење Пореске управе о измиреним пореским обавезама закључно са даном 29. фебруара, копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну.

За сваки угоститељски објекат за смјештај који угоститељ ставља у функцију реализације шеме додјеле ваучера подноси се посебна пријава.

Угоститељ и туристичка агенција обавезни су да писаним путем информишу Министарство о свим статусним и другим промјенама у току периода трајања шеме додјеле ваучера.

Министарство ће јавно објавити евиденцију угоститеља и туристичких агенција који су испунили услове за реализацију шеме додјеле ваучера, те спроводи поступак вредновања потпуних и уредних пријава.

Уколико се у току периода трајања шеме додјеле ваучера утврди да су угоститељ или туристичка агенција престали испуњавати услове прописане овом уредбом, Министарство ће донијети рјешење о брисању из евиденције.

Министарство са угоститељем, односно туристичком агенцијом уписаним у евиденцију закључује уговор о субвенцији трошкова смјештаја кориштењем туристичких ваучера.

Грађанин који је заинтересован за ваучер доставља пријаву Министарству у штампаном облику, поштанским путем или непосредно на протокол, односно електронским путем попуњавањем обрасца пријаве посредством електронске апликације.

Пријава за ваучер садржи име и презиме подносиоца пријаве, јединствени матични број, мјесто и адресу пребивалишта, контакт телефон, назив угоститељског објекта за који је извршена резервација смјештаја, као и назив туристичке агенције уколико је резервација смјештаја учињена посредством агенције, период резервације и изјаву да под материјалном одговорношћу гарантује да су подаци из пријаве тачни и истинити.

Уз пријаву на ваучер доставља се потврда о резервацији смјештаја и копија личне карте или пасоша подносиоца пријаве.

За пословно неспособно лице, пријаву подноси законски заступник, родитељ, односно старатељ.

Уколико је пријава за ваучер непотпуна, подносилац ће бити позван да пријаву уреди, односно да достави потребну документацију у накнадно одређеном року.

Прије подношења пријаве, грађанин је обавезан да резервише смјештај директно код угоститеља уписаног у евиденцију, на основу чега угоститељ издаје потврду о резервацији, те посредством туристичке агенције уписане у евиденцију, на основу чега агенција издаје потврду о путовању/резервацији.

Грађанин који је резервисао смјештај у случају његовог отказивања у резервисаном термину не сноси посљедице у вези са нереализованим коришћењем услуга смјештаја.

Уредбом се утврђују услови и начин додјеле средстава Компензационог фонда Републике Српске за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима на територији Републике Српске у циљу подстицања развоја домаћег туризма.

Разматрање броја пријава за ваучер ограничен је расположивим средствима Компезационог фонда и рангирање пријава за ваучер вршиће се на основу датума и времена њиховог пријема у Министарству, које спроводи поступак оцјене испуњености услова.

Вриједност ваучера износи 100 КМ и наведени износ представља максимални износ средстава која корисник ваучера може једном у току 2020. године користити за плаћање услуге смјештаја, без обзира на вриједност извршене услуге смјештаја.

Угоститељ је обавезан да услуге смјештаја пружи кориснику ваучера лично у угоститељском објекту за који је издата потврда о резервацији и који послује ван мјеста пребивалишта корисника ваучера.

Уколико укупна цијена пружене услуге прелази износ ваучера корисник ваучера ће разлику доплатити сопственим средствима, а у случају да је вриједност ваучера већа од вриједности пружене услуге корисник предаје ваучер угоститељу, као начин плаћања, без могућности поврата разлике у цијени.

Угоститељ, односно туристичка агенција, најкасније до петог дана у мјесецу за претходни мјесец у којем је услуга смјештаја реализована, Министарству доставља обједињен захтјев за рефундирање средстава по основу искориштених ваучера у претходном мјесецу.

У случају да корисник ваучера користи услуге смјештаја у већем износу од износа ваучера, угоститељу, односно туристичкој агенцији, рефундира се износ у вриједности ваучера, а у случају да је вриједност ваучера већа од вриједности пружених услуга рефундира се износ средстава у вриједности пружених услуга.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове уредбе врши Републичка управа за инспекцијске послове и посебне организационе јединице за обављање инспекцијских послова у градској, односно општинској управи јединица локалне самоуправе посредством тржишног инспектора.

Новчаном казном од 700 КМ до 2.100 КМ казниће се за прекршај правно лице ако не обустави реализацију додјеле ваучера рачунајући од дана пријема рјешења о брисању из евиденције, услугу смјештаја не пружи кориснику ваучера лично у угоститељском објекту за који је издата потврда о резервацији, ваучер наплати за друге услуге, а не за услуге смјештаја и услугу смјештаја не умањи за вриједност ваучера.

За овај прекршај ће се казнити предузетник новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај правно лице ако се утврди да подаци из пријаве и документације нису тачни и истинити, писменим путем не информишу Министарство о свим статусним и другим промјенама у току периода трајања шеме додјеле ваучера и не приложе одговарајуће доказе и прихвати ваучер ради плаћања услуга смјештаја у објекту који послује у мјесту пребивалишта корисника ваучера.

За овај прекршај ће се казнити предузетник новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.

За наведене прекршаје казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 200 КМ до 600 КМ.

Новчаном казном од 200 КМ до 600 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако користити ваучер ради плаћања услуга смјештаја код угоститеља који пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту за смјештај у мјесту пребивалишта корисника ваучера, ако се утврди да подаци из пријаве за ваучер нису тачни и истинити и ваучер користи друго лице, а не лице на чије име ваучер гласи.