VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija17/04/2019

OMOGUĆITI NAPREDAK BiH U ENERGETSKOM SEKTORU

 

SARAJEVO, 17. APRILA /SRNA/ - Ambasadori SAD, Velike Britanije, Njemačke, zamjenik šefa Delegacije EU i direktor Sekretarijata Energetske zajednice razgovarali su u Neumu, u okviru Energetskog samita, sa predstavnicima nadležnih organa BiH i entiteta o osiguranju nastavka ubrzanog sprovođenja neophodnih reformi u energetskom sektoru, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

 

U zajedničkoj izjavi nakon sastanka predstavnika nadležnih organa u BiH i predstavnika međunarodnih institucija, navodi se da su svi učesnici primili k znanju da BiH u nekim oblastima nije ispunila svoje obaveze koje je imala kao potpisnica Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice.

"Zbog toga, dogovoreno je da se pojača koordinacija između svih učesnika, da entiteti pruže jaču podršku, te da se blisko sarađuje kako bi se osiguralo da BiH učini značajan napredak. Dalje je zaključeno da bi naredni mandat trebalo iskoristiti za intenziviranje reforme energetskog sektora", navodi se u zajedničkoj izjavi.

U izjavi se navodi da su, u skladu sa zahtjevima Energetske zajednice, relevantne strane primile su k znanju potrebu da se preduzmu neophodni koraci kako bi se pomirile razlike između dva entiteta i podržalo usvajanje ključnog zakona o električnoj energiji i gasu na nivou BiH.

"Razgovarano je i dogovoreno da se onda, kada se utvrdi zakonski okvir na nivou BiH, usvoje entitetski zakoni i izmjene i dopune u cilju osiguranja harmonizacije i usklađivanja sa Trećim paketom EU", navodi se u zajedničkoj izjavi i dodaje da će u roku od tri mjeseca od ovog sastanka predstavnici ministarstva BiH i entitetskih ministarstava, uz podršku međunarodne zajednice, tehničke asistencije USAID-a i Sekretarijata Energetske zajednice uskladiti svoje stavove i podržati usvajanje zakona na nivou BiH.

Vezano za sektor električne energije naglašeno je da elektroprivrede u BiH moraju brzo sprovesti potpuno razdvajanje djelatnosti, s obzirom da to predstavlja ključni korak za prevazilaženje zastoja u sprovođenju reformi i procesa u drugim područjima na tržištu električne energije.

"Kada je riječ o deregulaciji cijena, nakon razgovora prepoznato je da će Republika Srpska usvojiti novi zakon o električnoj energiji kojim bi se riješilo pitanje deregulacija cijena proizvodnje", navedeno je u saopštenju.

Vezano za obnovljivu energiju, jasno je naglašeno da nadležne entitetske vlade moraju uputiti izmjene i dopune entitetskih zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i odgovarajućih podzakonskih akata u proceduru usvajanja, kako bi se omogućila implementacija reforme šema podsticaja za korištenje obnovljivih izvora energije.

U saopštenju iz Delegacije EU u BiH navodi se da je cilj reforme dalje povećanje udjela neupravljive obnovljive energije, kao što je energija vjetra i sunca, na finansijski održiv način.

"Učesnici sastanka prepoznali su i da nadležni organi moraju pojednostaviti postupak izdavanja dozvola i ojačati politiku zaštite okoline, javne konsultacije za projekte koji koriste obnovljive izvore energije kada je riječ o izdavanju ekoloških dozvola i koncesija, kako bi se osigurala ekološka održivost postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije", navodi se u saopštenju.

Vezano za energetsku efikasnost, prepoznato je da je potrebno povećanje investicija koje vode ka stvaranju novih radnih mjesta i smanjenju štetnih emisija u vazduh.

"Strane su se saglasile da je potrebno što prije izmijeniti entitetske zakone o energetskoj efikasnosti kako bi se omogućila implementacija kombinacije ESCO modela i obligacionih šema za energetsku efikasnost i usvojili Akcioni planovi na entitetskim i nivou BiH kako bi se postigli ciljevi koji proizilaze iz zahtjeva Direktive o energetskoj efikasnosti", ističe se u saopštenju.

Kako bi se postigao napredak u vezi sa zakonima o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, o čemu je razgovarano tokom sastanka, članovi međunarodne zajednice nastaviće svoje aktivno učešće, a naročito USAID i GIZ koji će pomoći nadležnim entitetskim ministarstvima i distriktu Brčko da izrade amandmane na zakone o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije poštujući ustavnu strukturu BiH.

"Vezano za kompaniju za prenos električne energije /Elektroprenos BiH/, prepoznato je da je savjesno i efikasno upravljanje ovom kompanijom ključno za sveukupno funkcionisanje sektora električne energije posebno u pogledu sigurnosti snabdijevanja. Kako bi se osigurala puna funkcionalost i odblokirale investicije, istaknuto je i dogovoreno da će entitetske vlade hitno imenovati novi menadžment na osnovu transparentnih procedura i kompetentnosti", navodi se u saopštenju iz Delegacije EU u BiH.