VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija12/06/2019

PRIJEDLOG UGOVORA ZA GRANT EBRD-a OD 12,9 MILIONA EVRA ZA KORIDOR "PET CE"

 

SARAJEVO, 12. JUNA /SRNA/ - Savjet ministara u tehničkom mandatu održao je danas telefonsku sjednicu na kojoj je utvrđen Prijedlog ugovora o grantu EBRD-a od 12,9 miliona evra za izgradnju Koridora "Pet ce" u Republici Srpskoj - dio prvi.

 

Zaključeno je da Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara u tehničkom mandatu dostavi Prijedlog ugovora Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika ugovora odredi ministar finansija i trezora BiH.

Grant od 12,9 miliona evra biće alociran na Republiku Srpsku - Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" u svrhu podrške finansiranju izgradnje petlji na auto-putu u Johovcu /Tovira/ i Rudanki /Kostajnica/, te dionice auto-puta duge 6,1 kilometar između ovih petlji, kao i prilaznog puta sa dvije trake u dužini oko jednog kilometra za povezivanje sa magistralnim putem, uključujući prelaz preko rijeke Bosne, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Radi realizacije ovog projekta, EBRD je sa preduzećem "Autoputevi Republike Srpske" kao zajmoprimcem, odnosno projektnim entitetom, zaključio Ugovor o zajmu 27. decembra 2017. godine na iznos od 70 miliona evra.

Na osnovu zaključenog Ugovora o zajmu, Banka je sa BiH kao davaocem garancije, odnosno primaocem granta zaključila Ugovor o garanciji 5. januara 2018. godine.

Savjet ministara u tehničkom mandatu donio je, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, odluku o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i informacionog sistema energetske efikasnosti u institucijama BiH.

Ovom odlukom uspostavljaju se sistem energetskog menadžmenta i informacioni sistem energetske efikasnosti u institucijama BiH i propisuju obaveze nosilaca aktivnosti energetskog menadžmenta radi omogućavanja upravljanja energijom, troškovima i emisijama u vezi sa potrošnjom energije i vode, te izvještavanja o potrošnji i ostvarenim uštedama.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Služba za zajedničke poslove institucija BiH zaduženi su da najmanje jednom godišnje Savjetu ministara dostave informaciju o efektima uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta i informacionog sistema energetske efikasnosti u institucijama BiH i preporukama za dodatno unapređenje sistema.

Na telefonskoj sjednici utvrđen je i prijedlog izmjena i dopuna Okvirnog sporazuma kojim se uređuju aktivnosti Evropske investicione banke /EIB/ u BiH, potpisanog 17. i 27. decembra 2007. godine.

Prijedlog sporazuma ne sadrži nikakav iznos zaduženja, već se njime regulišu dodatne aktivnosti EIB-a u BiH.

Danas je data i saglasnost na dobrovoljni izvještaj BiH o sprovođenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, koji će na Političkom forumu na visokom nivou UN, koji će biti održan u Njujorku od 8. do 19. jula, prezentovati predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić.