VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana05/08/2019

DVANAEST PRINCIPA ZA FORMIRANjE VLASTI NA NIVOU BiH

 

SARAJEVO, 5. AVGUSTA /SRNA/ - Lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA danas su u Sarajevu potpisali dokument Principi za formiranje vlasti na nivou BiH, koji podrazumijevaju da se za 30 dana formira Savjet ministara.

 

Principi na osnovu kojih će funkcionisati vlast na nivou BiH u predstojećem mandatu su da se poštuje i sprovodi Dejtonski sporazum i njegovih 11 aneksa, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, te suverenitet i teritorijalni integritet BiH kao element njenog međunarodnog subjektiviteta, "što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštovanje dejtonske ustavne strukture".

U ovom dokumentu se navodi da je potrebno nastaviti integracione procese u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u BiH.

"Potvrditi opredjeljenje za unapređenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduće odluke u vezi sa članstvom BiH. Sve aktivnosti u ovom smislu sprovode se u skladu sa svim relevantnim odlukama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Savjeta ministara BiH, a imajući u vidu ustavnu nadležnost Predsjedništva za sprovođenje spoljne politike", navodi se u tački tri ovog sporazuma.

Danas je dogovoreno da će Komisija za NATO integracije BiH sarađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova, na bazi odluka Predsjedništva BiH i Savjeta ministara.

U tački četiri se navodi da je potrebno sprovesti sve presude domaćih i evropskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH, kako bi bila obezbijeđena ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriji cijele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH.

Dogovoreno je da je u institucijama na svim nivoima potrebno osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriterijumu dokazane kompetentnosti kandidata.

U okviru pete tačke navodi se i neophodnost usvajanja zakona i sprovođenje mjera potrebnih za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguravanje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

"Kroz mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija u BiH intezivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU s ciljem ispunjavanja potrebnih uslova za pristupanje BiH EU, kroz izradu akcionog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja Evropske komisije. U procesu napretka BiH ka članstvu u EU postepeno stvoriti uslove da institucije BiH preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH", šesti je princip za formiranje vlasti.

Lideri tri stranke postigli su sporazum da se dogovori i sprovede novi set socio-ekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende, koji će biti u skladu sa Programom ekonomskih reformi BiH, te da se ubrza izgradnja transportne, energetske i digitalne infrastrukture od strateškog interesa za BiH i region.

Osma tačka ovog dokumenta odnosi se na intenzivno sprovođenje mjere koje će obezbijediti održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.

Dogovoreno je da bude unaprijeđen institucionalni i zakonodavni okvir, te provedbeni kapaciteti kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.

"Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava", deseti je princip za formiranje vlasti.

Lideri tri partije pozvali su Parlamentarnu skupštinu BiH na formiranje Komisije za imenovanje Savjeta ministara, te ostalih radnih tijela u skladu sa Ustavom i poslovnikom.

"U slučaju neimenovanja Savjeta ministara BiH u roku od 30 dana od potpisivanja, ovaj sporazum ne vrijedi", zaključna je tačka ovog dokumenta.