VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika05/12/2019

POLJOPRIVREDA - U VRHU PRIORITETA U RADU NOVOG SAVJETA MINISTARA

 

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, rekao je da će sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja biti u vrhu prioriteta rada Savjeta ministara.

 

"Podržaćemo inicijative nadležnih ministarstava i grupacija proizvođača, za uvođenje prelevmana na osnovu Zakona o spoljnoj trgovini. Radićemo na revidiranju tarifnih kvota, uspostavljanju tržišno–informativnog sistema, preciznijem definisanju tarifnih oznaka i mjerama za unapređenje rada inspekcijskih organa na granicama", najavio je Tegeltija.

Iznoseći ekspoze pred poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, Tegeltija je rekao da će podržati inicijativu vlada Republike Srpske i FBiH u vezi sa sistemskim pristupom zabrani izvoza sirovine, odnosno zabrani izvoza trupaca i uvođenju posebnih tarifa na izvoz sortimenata nižeg stepena prerade.

"Prioritetno ćemo raditi na unapređenju kapaciteta institucija i zemlje u cjelini za povlačenje sredstava predpristupnih fondova u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, te s tim u vezi, koordinisaćemo i nastavak aktivnosti na izgradnji IPARD operativne strukture i koordinaciju procesa usklađivanja pravnog i strateškog okvira, kao i mjera agrarne politike sa EU pravnim okvirom, te pravilima i procedurama predpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj", istakao je Tegeltija.

U oblasti veterinarstva i bezbjednosti hrane, a zbog intenzivnih pregovora sa EU kojima se nameće potreba prihvatanja određenih standarda i principa, Tegeltija je rekao da je BiH kroz mnogobrojne posjete inspektora Direkcije Evropske komisije za zdravlje i hranu, koji su izvršili inspekciju u skladu sa opštim odredbama EU legislative, uspjela obezbjediti izvoz svih poljoprivrednih proizvoda, osim crvenog mesa, te je potrebno učiniti maksimalan napor da se što prije ispune svi preduslovi za izvoz ove vrste proizvoda.

Prema njegovim riječima, Savjet ministara osiguraće efikasnu koordinaciju svih institucija u lancu nadležnih za nadzor nad zdravstvenom zaštitom životinja, biljaka i zdravstvenom bezbjednosti hrane.

"U skladu sa uspostavljenim sistemima ranog upozoravanja na elementarne nepogode, te kreiranim mapama poplavnog rizika i drugim alatima koji su u međuvremenu razvijeni, osiguraćemo koordinaciju institucija na svim nivoima i obezbijediti sredstva za izgradnju kapaciteta za preventivno djelovanje i spremnost za suočavanje sa rizicima od klimatskih promjena. Nastavićemo sa aktivnostima na jačanju i izgradnji novih sistema za odbranu od poplava i irigacionih sistema kako bi se istovremeno štitila i jačala proizvodnja, te štitila imovina i infrastruktura", naglasio je Tegeltija.

On je dodao da se integracijom regionalnog tržišta, uvođenjem bescarinskog pristupa zemljama članicama u procesu pristupanja EU, na tržište BiH stvara konkurentski pritisak koji će imati širok raspon implikacija na proljoprivrednu proizvodnju i ruralnu privredu u BiH.

"Neće svi proizvođači i prerađivači u poljoprivredi imati koristi od poboljšanog pristupa tržištu za svoje proizvode. Manje efikasni poljoprivredni prerađivači i proizvođači, kao i poljoprivrednici sa slabim pristupom tržištima, nižim kvalitetom zemljišta i nedovoljnim obimom proizvodnje, imaće poteškoća u nadmetanju sa uvezenim proizvodima. Kao rezultat promjena, očekuje se da će se proizvodnja i prodaja pojedinih poljoprivrednih proizvoda povećati, dok će proizvodnja ostalih roba opasti", rekao je Tegeltija. /nastaviće se/tp/db