VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika05/12/2019

ZA RJEŠAVANjE MIGRANTSKE KRIZE NEOPHODNA KOORDINACIJA SVIH NIVOA VLASTI

 

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, rekao je da je povećan priliv migranata u BiH u prošloj i ovoj godini otkrio brojne nedostatke i nepostojanje koordinacije između različitih nivoa vlasti.

 

"Migrantska kriza već duže vremena predstavlja veliki socijalni problem, a prije svega i bezbjednosni. Međutim, vlast u prethodnom periodu nije imala adekvatan odgovor na ovaj rastući problem. Kroz reagovanje na povećane migracijske tokove vlast u BiH pokazala je značajne institucionalne i koordinacione slabosti, a migraciona politika spada u isključivu nadležnost nivoa BiH. Mehanizmi odgovora na krizu koji se odnose na kontrolu granica su slabi i zahtijevaju značajna poboljšanja", ukazao je Tegeltija.

Podnoseći ekspoze poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH, on je ocijenio da Ministarstvo bezbijednosti, nažalost, nije uspjelo osigurati djelotvornu koordinaciju i osigurati adekvatan nadzor granica, identifikaciju i registraciju migranata.

Prema njegovim riječima, ovo pitanje je pogoršano nepostojanjem odgovarajuće analize rizika, kriminalističkih obavještajnih podataka i razmjene biometrijskih podataka.

"Ipak, s obzirom na veličinu problema, posvetio sam pitanju migrantske krize posebnu pažnju i ovom ekpozeu. Preciznije govoreći, zatvaranje migrantske rute preko centralne Srbije prema Mađarskoj i istočnoj Hrvatskoj krajem 2017. godine, dovelo je do otvaranja ruta prema BiH. Do tada su u BiH registrovani samo sporadični slučajevi ilegalnog prelaska granice. Ovaj problem je eskalirao u 2018. i 2019. godini, tokom kojih je od Službe za poslove sa strancima BiH registrovano više od 25.000 ilegalnih migranata na godišnjem nivou. O veličini problema govori i podatak da je samo u 2015. godini u Srbiji registrovan prelazak oko 750.000 migranata", naveo je Tegeltija.

On je naglasio da je ključni problem što migranti, koji gotovo nesmetano dolaze u BiH, ne posjeduju lična dokumenta kako bi se mogao utvrditi njihov identitet.

"To su uglavnom muškarci, starosti do 35 godina, koji na teritoriju BiH ulaze ilegalno, kršeći međunarodne i domaće propise. Shodno navedenom, postoji opravdana bojazan da je riječ o bezbjednosno interesantnim licima, koja se mogu dovesti u vezu sa terorističkim organizacijama i učešćem na stranim ratištima. Većina ovih osoba u BiH ulazi iz Srbije, dok manji dio stiže iz Crne Gore. U oba slučaja za ulaske u BiH se koriste različiti lokaliteti u pograničnom pojasu koji ne spadaju u službene granične prelaze", istakao je Tegeltija.

On je ocijenio da nijedan organ niti država ne može samostalno riješiti ovaj bezbjednosni problem, te je potrebno djelovati zajedno i tražiti regionalno rješenje.

"U okviru ovih aktivnosti neophodno je strogo se pridržavati Ustavom i zakonom propisanih nadležnosti i ovlašćenja. Svi imamo profesionalnu, ljudsku i moralnu obavezu da preduzmemo sve što je u našoj moći da zaštitimo teritoriju i građane i očuvamo povoljan bezbjednosni ambijent. U rješavanju ove krize od izuzetnog značaja je sinhronizovano i zajedničko djelovanje Koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH, Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske i nadležnih subjekata u kantonima koji su najviše izloženi problemima u vezi sa kretanjem ilegalnih migranata", ocijenio je Tegeltija.

On je najavio da će Savjet ministara u narednom periodu staviti u fokus realizaciju određenih aktivnosti, među kojima je i intenziviranje saradnje i pravovremena razmjena informacija svih nadležnih subjekata u regionu s ciljem da se identifikuju i stave pod nadzor i kontrolu sva lica koja su na bilo kakav način povezana sa terorističkim organizacijama ili učešćem na stranim ratištima.

"Neophodno je dodatno materijalno i tehničko opremanje Granične policije BiH i drugih policijskih agencija koje direktno pružaju pomoć Graničnoj policiji u skladu sa potpisanim sporazumima, imajući u vidu da kontrola tzv. prirodnih granica prema Crnoj Gori i Republici Srbiji, kontrola na dosadašnji način ne može dati odgovarajući uspjeh", istakao je on.

Prema njegovim riječima, sredstva za ove namjene potrebno je obezbijediti iz vlastitog budžeta i putem saradnje sa međunarodnim partnerima.

"Prije svega, potrebna je nabavka opreme za dnevno i noćno osmatranje, različite vrste senzorskih i radarskih sistema za otkrivanje ilegalnih prelazaka, dronova za nadzor granice, opreme za dokumentovanje, terenska vozila... Takođe, potrebno je obezbijediti dodatna finansijska sredstava za materijalne troškove /gorivo, održavanje vozila, dodaci na plate za prekovremeni rad, smještaj na terenu, troškovi korištenja telekomunikacione opreme i slično/", naglasio je Tegeltija.

On je naveo da je potrebno obezbijediti i prijem novih policijskih službenika u Graničnoj policiji BiH, s obzirom na trenutnu kadrovsku nepopunjenost i izraženu problematiku iz domena nadležnosti Granične policije.

"Potrebno je, takođe, optimalnije koristiti postojeće ljudske kapacitete njihovim angažovanjem na najugroženijim područjima. Takođe, treba nastaviti sa pružanjem pomoći Graničnoj policiji BiH od MUP-a Republike Srpske i policijskih agencija sa nivoa BiH, odnosno Sipe i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i kantonalnih i federalnog MUP-a u okviru njihove teritorijalne nadležnosti", dodao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, pružanje pomoći treba organizovati na osnovu potpisanih sporazuma o pružanju pomoći Graničnoj policiji BiH, u mjeri koja neće umanjiti optimalno ispunjavanje njihovih primarnih zadataka.

"Neophodno je pojačati mjere na sprečavanju, otkrivanju i procesuiranju lica i kriminalnih grupa koje se dovode u vezu sa krijumčarenjem migranata, a sa posebnim akcentom na oblike organizovanog i prekograničnog kriminaliteta. Sa žrtvama krijumčarenja postupati u skladu sa domaćim zakonodavstvom, međunarodnim konvencijama i preporukama", naveo je Tegeltija.

On smatra da je neophodno intenzivirati saradnju na regionalnom nivou, kao i saradnju sa Međunarodnom organizacijom za migracije, te da je od vitalnog značaja zaštita istočne granice, sa osnovnim ciljem smanjenja priliva migranata na teritoriju BiH. /nastaviće se/tp/db